Logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO NIECZAPLA.PL

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przedstawiającymi zasady ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników strony internetowej i klientów sklepu nieczapla.pl („Strona”, „Sklep”).

Realizując obowiązki prawne wynikające w szczególności z „RODO” czyli tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Nieczapla Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wajdeloty 3 lok. 6, 80-437 Gdańsk, NIP 9571092454, REGON 366761110, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000667708, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, zwana dalej „Nieczapla”.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Wajdeloty 3 lok. 6, 80-437 Gdańsk,

przez adres email: kontakt@nieczapla.pl,

telefonicznie – pod numerem 570 044 502

Podanie przez Państwa danych w związku z korzystaniem ze Strony czy zakupami w Sklepie lub założeniem konta w Sklepie jest dobrowolne, jednakże podanie oznaczonych danych może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Nieczapla, a także do wykonywania innych, opisanych niżej celów.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Nieczapla będzie przetwarzać dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji zawieranych z Państwem umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub prowadzenia Państwa konta w Sklepie, zapewnienia Państwu udziału w szkoleniach i warsztatach oraz w celu wykonania czynności bezpośrednio poprzedzających zawarcie takich umów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie w takim przypadku art.6 ust.1 lit.b RODO.

W związku z realizacją umowy Nieczapla może przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu realizacji obowiązków prawnych – w szczególności w celach rozliczeniowych i wystawienia dla Państwa rachunków czy faktur. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w takim razie wykonywanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach tzw. prawnie uzasadnionych interesów Nieczapli, takich jak działania promocyjne i handlowe Nieczapli, przesyłanie Państwu newslettera czy bieżący kontakt z Państwem w innych celach niż zawarcie i wykonanie umowy, zapewnienie dostępności Strony i Sklepu, zwiększanie funkcjonalności Strony, polepszania jakości świadczonych usług, umożliwienie dopasowania oferty do potrzeb klientów, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Strony i Sklepu, w szczególności badanie statystyk odwiedzin, a także w celu egzekwowania postanowień Regulaminu Sklepu Nieczapla.pl, ochrony własnych praw i ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Nieczapli.

Okres i sposób przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych z Państwem umów oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy – np. przez okres realizacji zamówienia, posiadania konta w Sklepie, chyba że stosowne przepisy wymagać będą ich przetwarzania (przechowywania) przez dłuższy okres. W konkretnych przypadkach Nieczapla będzie przetwarzać Państwa dane przez dłuższy okres w związku z podejmowaniem, dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń prawnych bądź prowadzeniem postępowań wewnętrznych. Wskazany wyżej okres przechowywania wynika z konieczności wywiązywania się Nieczapla z umownych lub prawnych obowiązków, uzyskania informacji związanych z realizacją umów oraz zapewnienia materiałów dowodowych w ewentualnych postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Nieczapla stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii Państwa danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z prawem oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując m. in. certyfikaty SSL na Stronie i w Sklepie.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, którym zlecamy usługi konieczne celu realizacji umowy na Państwa rzecz, a także stronom zawieranych przez Nieczapla umów o świadczenie usług pomocniczych w toku działalności gospodarczej prowadzonej przez Nieczapla, tj. poczcie i kurierom, przewoźnikom, firmom obsługującym płatności, dostawcom usług IT oraz księgowych czy też innym doradcom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również organom państwowym i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Nieczapla względem Państwa obowiązków lub wypełnienia obowiązków prawnych. Państwa dane mogą być także ujawnione innym administratorom danych w celu ich niezależnego przetwarzania, w ograniczonym celu i zakresie, np. biurom podróży, przewoźnikom czy hotelom.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcą Państwo ich usunięcia, gdy Państwa dane nie będą nam potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu,

prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Państwa szczególną sytuacją. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywałoby się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanoby na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że naruszyliśmy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzając Państwa dane w celach opisanych powyżej, Nieczapla nie profiluje Państwa na podstawie posiadanych danych osobowych, to jest Nieczapla nie wykorzystuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec Państwa. Nieczapla nie zamierza też transferować Państwa danych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Cookies

Nieczapla może korzystać z plików cookies (małe pliki tekstowe pobierane na komputer użytkownika, które mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach) oraz innych podobnych technologii, w celu umożliwienia logowania na Stronie (w Sklepie) oraz do wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz do monitoringu ruchu na Stronie i statystyk odwiedzin.

Na Stronie mogą się także znajdować tzw. wtyczki społecznościowe, oraz marketingowe, które również mogą wykorzystywać pliki cookies.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, określając warunki przechowywania cookies, przez samodzielną zmianę ustawień przeglądarki internetowej, a także samodzielnie je usunąć, przy czym może to wpłynąć na dostępność funkcji Strony lub Sklepu