Logo

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO NIECZAPLA.PL

§ 1. Ogólne informacje oraz zasady korzystania ze Sklepu

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady składania i realizacji zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego www.nieczapla.pl („Sklep”), opisuje szczegółowe warunki zawierania umowy, płatności, dostawy oraz inne Państwa uprawnienia i obowiązki, a także zawiera szereg innych informacji, które chcemy Państwu przekazać zgodnie z przepisami prawa.

 2. Właścicielem Sklepu i sprzedawcą oferowanych w Sklepie produktów lub usług jest spółka Nieczapla Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wajdeloty 3 lok. 6, 80-437 Gdańsk, NIP 9571092454, REGON 366761110, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000667708, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, zwana dalej „Nieczapla” lub „Sprzedawcą”.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących działania Sklepu i realizacji Zamówień można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

  1. listownie na adres: ul. Wajdeloty 3 lok. 6, 80-437 Gdańsk,

  2. przez adres email: kontakt@nieczapla.pl,

  3. telefonicznie – pod numerem 570 044 502 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-20.00.

 4. Realizując zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu („Zamówienia”) oraz prowadząc Państwa konto w Sklepie („Konto”) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu i na zasadach szczegółowo opisanych w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranej za pośrednictwem Sklepu Umowy („Umowy”).

 5. Sklep przeznaczony jest do sprzedaży detalicznej. Klientów zainteresowanych współpracą lub zakupami hurtowymi zapraszamy do kontaktu.

 6. Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym znaki i nazwy handlowe, zdjęcia i opisy produktów oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Nieczapla lub innego uprawnionego podmiotu.

 7. Korzystanie ze Sklepu wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.

 8. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez Nieczapla oraz jego użytkowników, a także dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, działanie w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 9. Nieczapla stosuje środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Sklepu i w związku z jego działalnością, w tym poprzez poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Nie mniej jednak korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

§ 2. Zasady składania Zamówień i płatności

 1. Nieczapla sprzedaje za pośrednictwem Sklepu kawę speciality z własnej palarni i inne produkty, których właściwości opisane są poświęconych im stronach internetowych Sklepu.

 2. Zdjęcia produktów przedstawione w Sklepie są jedynie wizualizacją i mają charakter poglądowy i informacyjny oraz nie muszą odzwierciedlać dokładnego wyglądu produktów lub ich cech (np. daty palenia).

 3. Jeżeli nie zastrzeżono wyraźnie inaczej, ceny produktów w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek o towarów i usług (VAT), lecz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt dostawy obliczony zostanie na podstawie cen przesyłki wskazanych w formularzu Zamówienia, na podstawie wybranej przez Państwa opcji oraz doliczony do sumy – łącznej ceny Zamówienia.

 4. Treści przedstawione na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać codziennie, przez całą dobę, z wykorzystaniem funkcjonalności sklepu takich jak koszyk, który umożliwia kompletowanie Zamówienia oraz modyfikację i potwierdzenie jego treści, a także formularza zakupów i płatności, w którym należy zweryfikować i potwierdzić treść Zamówienia, dokonać wyboru formy przesyłki oraz podać kompletne i prawidłowe dane niezbędne do realizacji Zamówienia. Część danych można odtworzyć z konta klienta Sklepu, lecz nie jest to obowiązkowe (zakupy możliwe sąd bez rejestracji i logowania w Sklepie.

 6. Podczas wyboru formy płatności w trakcie składania Zamówienia należy raz jeszcze sprawdzić treść Zamówienia (w tym wybrane produkty i ich łączną cenę), potwierdzić zapoznanie się z aktualnym Regulaminem oraz, w celu złożenia Zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty i umożliwiającego zawarcie Umowy, kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” („złożenie Zamówienia”).

 7. Płatności za Zamówienie należy dokonać w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia.

 8. Mogą Państwo skorzystać z jednej z następujących form płatności:

  1. płatność przy odbiorze (za pobraniem) – w przypadku zamówień o łącznej wartości do 200 złotych,

  2. szybka płatność on-line – za pośrednictwem sytemu płatności Przelewy24,

  3. przelew na rachunek bankowy Nieczapla.

 9. Samodzielnej zmiany Zamówienia za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu można dokonać tylko przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”. Późniejsza zmiana możliwa jest wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Nieczapla przed nadaniem przesyłki z Zamówieniem oraz za zgodą Nieczapla.

 10. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” równoznaczne jest ze złożeniem Nieczapla oferty zawarcia umowy sprzedaży oferowanych w Sklepie produktów będących przedmiotem Państwa Zamówienia oraz na warunkach wskazanych w Zamówieniu. Zawarcie Umowy, której przedmiotem jest realizacji Zamówienia następuje w momencie, w którym Nieczapla przyjmie tę ofertę, przesyłając na podany przez Państwa w formularzu Zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

 11. Do każdego Zamówienia dołączamy dokument sprzedaży – paragon lub fakturę – w zależności od Państwa dyspozycji w formularzu Zamówienia (podania danych do faktury).

 12. W razie wątpliwości co do prawidłowości treści Zamówienia lub danych podanych w formularzu Zamówienia, Nieczapla zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych podanych w formularzu Zamówienia, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub przez e-mail.

 13. Nieczapla zastrzega prawo do zmiany cen w Sklepie, w szczególności w razie organizowania promocji lub wyprzedaży produktów, co pozostaje jednak bez wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą cen w Sklepie.

§3. Realizacja Zamówień i dostawa

 1. Co do zasady Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym jako moment realizacji Zamówienia przyjmuje się moment nadania do Państwa przesyłki z zamówionymi produktami.

 2. Nieczapla zastrzega, że w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów Zamówienia na świeżo paloną przez Nieczapla kawę mogą być realizowane w cyklu, na zasadach opisanych na stronach internetowych Sklepu. Termin realizacji Zamówienia może być uzależniony od cyklu produkcji przez Nieczapla wybranego przez Państwa produktu.

 3. Nieczapla rozpocznie realizację Państwa Zamówienia niezwłocznie po:

  1. zawarciu Umowy – w przypadku wyboru płatności za pobraniem,

  2. zaksięgowaniu wpłaty na koncie Nieczapla – w przypadku wyboru płatności przelewem,

  3. po potwierdzeniu dokonania płatności – w przypadku wyboru płatności on-line (Przelewy24).

 4. Po zrealizowaniu Zamówienia Nieczapla niezwłocznie przekazuje Zamówienie wybranemu przez Państwa przewoźnikowi lub i- w razie wyboru odbioru osobistego – informuje Państwa o możliwości odbioru Zamówienia z palarni Nieczapla w Gdańsku.

 5. Ponoszą Państwo koszty przesyłki, której koszt zgodny jest z wybraną przez Państwa opcją dostawy i doliczany do całkowitej ceny Zamówienia.

 6. Nieczapla realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że wyraźnie ustalą Państwo inaczej z Nieczapla przed złożeniem Zamówienia.

 7. Dostawa Zamówienia będzie zrealizowana w jeden z następujących sposobów, które mogą Państwo wybrać w formularzu Zamówienia:

  1. kurier (za pobraniem, płatność przelewem lub przez Przelewy24),

  2. odbiór osobisty pod adresem: ul. Wajdeloty 3 lok. 6, 80-437 Gdańsk.

 8. Warunkiem nadania (wysłania) Zamówienia jest jego prawidłowe opłacenie (chyba że wybrano wysyłkę za pobraniem lub odbiór osobisty).

 9. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany przez Państwa w formularzu wysyłki w Sklepie nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Nieczapla skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Państwu Zamówienia.

 10. W zależności od wybranego sposobu wysyłki Zamówienia, czas dostarczenia Zamówienia może wynieść ok. 2-3 dni roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Nieczapla.

 11. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na Państwa żądanie, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych produktów przechodzi na Państwa z chwilą wydania Państwu przesyłki z Zamówieniem.

§4. Warunki korzystania ze Strony i prowadzenia Konta

 1. Nieczapla umożliwia założenie i bezpłatne prowadzenie Konta w Sklepie, które umożliwia zachowanie Państwa danych adresowych i historii zamówień w Sklepie.

 2. Rejestracja Konta w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem formularza na stronach internetowych Sklepu, a także podczas składania zamówienia oraz równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – prowadzenie Państwa Konta w Sklepie. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony, do usunięcia Konta, czego mogą Państwo dokonać kontaktując się z Nieczapla przez e-mail lub pisemnie.

 3. Zakładając Konto, zobowiązani są Państwo podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić obowiązkowe pola formularza. Należy zapamiętać login i hasło dostępu do Konta, które należy zapamiętać i chronić przed ujawnieniem osobom trzecim.

 4. Jeżeli Nieczapla umożliwi zamawianie newslettera, mogącego zawierać informacje o działalności Nieczapla, a także wiadomości o ofercie i promocjach Nieczapla, zgoda na jego otrzymywanie jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdej chwili.

 5. Nieczapla dokłada starań, aby zapewnić Państwu stały dostęp do Sklepu i Konta. Nieczapla nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Sklepu bez żadnych błędów. Nieczapla nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Państwa szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Sklepu lub Konta, jeśli nie ponosi za to winy, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od Nieczapla, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością Państwa sprzętu lub oprogramowania ze Sklepem lub jego funkcjonalnościami.

 6. Nieczapla zastrzega prawo do zawieszenia lub ograniczenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Sklepu, a także do dodawania, zmiany, uzupełniania lub usuwania danych, treści i informacji umieszczanych na stronach internetowych w Sklepu – w każdym czasie, bez podania przyczyny i informowania o tych zmianach.

§5. Prawo odstąpienia od Umowy (zwroty)

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeśli dokonują Państwo zakupów w Sklepie jako konsument (tj. osoba fizyczna dokonującą zakupów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), wobec niektórych produktów dostępnych w Sklepie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia, tj. do zwrotu produktów. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór Nieczapla przesyła Państwu wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

 2. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od Umowy (zwrotu towaru) nie dotyczy:

  1. rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. kawy Nieczapla),

  2. produktów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

  4. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (dotyczy np. prowadzonych szkoleń lub warsztatów).

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować Nieczapla o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego, wyraźnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane listownie lub pocztą elektroniczną), zgodnie z danymi podanymi wyżej. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy załączonego do potwierdzenia złożenia Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo oświadczenie o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Zwrot produktów powinien być dokonany w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkty przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Nieczapla niezwłocznie zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy w tej samej walucie i w ten sam sposób, w który dokonali Państwo płatności, chyba że zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Nieczapla może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Nieczapla zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, w szczególności w następujących przypadkach:

  1. w razie powzięcia informacji o naruszeniu Regulaminu – w tym w szczególności zakazu przekazywania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w § 1 ust. 8 powyżej,

  2. jeśli dane, dokumenty lub informacje przekazane przez Państwa są niekompletne i nie pozwalają na prawidłowe zrealizowanie Zamówienia – po uprzednim wyznaczeniu terminu do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń (jeśli kontakt jest możliwy),

  3. jeżeli Nieczapla poweźmie informację lub uzasadnione podejrzenie o podaniu przez Państwa nieprawdziwych danych lub w jakikolwiek inny sposób lub też kiedy wprowadziliby Państwo Nieczapla w błąd,

  4. jeżeli postępują Państwo w kontaktach z Nieczapla wbrew zasadom współżycia społecznego.

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej, otrzymają Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Nieczapla na wskazany przez Państwa adres e-mail lub w formie pisemnej – listem poleconym.

§6. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Państwa wad produktów, które były przedmiotem Państwa Zamówienia lub naruszenia przez Nieczapla warunków realizacji Zamówienia przysługuje Państwu prawo złożenia reklamacji.

 2. Każda reklamacja powinna:

  1. zostać przesłana do Nieczapla e-mailem lub pisemnie, pod adresy wskazane powyżej – niezwłocznie od zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej złożenie, najlepiej nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia przez Państwa informacji o takiej przyczynie,

  2. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres Państwa żądania,

  3. zawierać Państwa aktualne dane umożliwiające kontrakt zwrotny przez Nieczapla,

  4. wskazywać inne istotne dla sprawy okoliczności i/lub fotografie.

 3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień roboczy, w którym Nieczapla mogła zapoznać się z jej treścią. W każdym przypadku otrzymają Państwo potwierdzenie wpływu reklamacji do Nieczapla poprzez wiadomość e-mail lub w inny dostępny Nieczapla sposób.

 4. Nieczapla rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w tym terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin w sposób pełny i wyłączny reguluje sposób realizacji Zamówień za pośrednictwem Sklepu, chyba że właściwie umocowany przedstawiciel Nieczapla wyraźnie uzgodni z Państwem co innego i potwierdzi e-mailem.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta, o której mowa powyżej.

 3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.), przy czym jeśli Klient nie jest konsumentem – wszelkie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Nieczapla oraz wyłącznie według polskiego prawa.

 4. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Nieczapla Umów. Klient będący konsumentem może mieć także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

 5. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem Umowy na stronie Sklepu, przekazywany jest Państwu wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy, a także – na Państwa żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 6. Nieczapla zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Sklepu w każdym czasie, w tym także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 7. Nieczapla zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Nieczapla określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Sklepu oraz obsługi Klientów Sklepu i użytkowników Strony, poprawy ochrony prywatności i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Państwu oraz dotyczą także dalszej realizacji zawartych przed tym terminem Umów, chyba że wniosą Państwo wobec zmian sprzeciw – w takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana wraz z wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

Gdańsk, dnia 19 – 10 – 2018 roku